ALGEMENE VOORWAARDEN L'ECHELLE EUROPEENNE

 

Al onze overeenkomsten vallen onder de hierna volgende algemene voorwaarden van aanneming/verkoop/betaling ; door het aangaan van een overeenkomst met ons verklaren onze klanten deze voorwaarden perfect te kennen en ze integraal te aanvaarden; deze voorwaarden zijn derhalve de enige, die de conventionele relatie tussen de partijen beheersen.

Onze klanten kunnen derhalve in geen geval hun eigen voorwaarden toepasselijk verklaren op de overeenkomsten tussen ons en henzelf aangegaan, ook al zijn die voorwaarden vermeld op de bestelbon aan ons overgemaakt.

L'ECHELLE EUROPEENNE in de voorwaarden verwijst uitsluitend naar de BVBA ANKO met maatschappelijke zetel te 2627 SCHELLE, BOOMSESTEENWEG 2 bus 3 en/of de BVBA ARTZ met maatschappelijke zetel te 9000 GENT, NEW ORLEANSSTRAAT 16b

 

ARTIKEL 1: OFFERTEN EN BESTEKKEN - AFSLUITEN VAN HET CONTRACT

1.1 Onze offerten zijn steeds zonder verbintenis, bestellingen worden slechts beschouwd als zijnde aanvaard ingeval van bevestiging door de zaakvoerder van L'ECHELLE EUROPEENNE

1.2 Foto's, tekeningen en illustraties meegedeeld samen met de offerten of bestekken, worden enkel gegeven ter inlichting en maken geen deel uit van de overeenkomst.

1.3 Aanduidingen betreffende het rendement, gewicht, vermogen en afmetingen worden slechts bij benadering opgegeven. Zij kunnen in geen geval aanleiding geven tot reclamaties of vermindering van de aangegeven prijs.

1.4 Er kunnen lichte kleur- of toonverschillen optreden tussen de kleur zoals gekozen in de toonzaal of op staal en de gekleurde geleverde trappen. Deze verschillen kunnen in geen geval aanleiding geven tot klachten aangezien de verse kleuren slechts na verloop van tijd de gekozen tinten zullen benaderen.

1.5 Indien de opmeting dient te gebeuren vooraleer de definitieve afgewerkte niveau's aanwezig zijn, is L'ECHELLE EUROPEENNE geenszins verantwoordelijk voor afwijking betreffende de hoogtes.

ARTIKEL 2: LEVERING

2.1 De levering- of herstellingstermijnen worden slechts ten indicatieve titel vermeld en verbinden L'ECHELLE EUROPEENNE geenszins. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. De klant kan de goederen/werken niet weigeren indien de werken worden uitgevoerd/ de leveringen plaatsgrijpen na conventioneel bepaalde termijn. Een laattijdige levering/uitvoering rechtigt de koper/opdrachtgever niet op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding.

2.2 De levering wordt geacht te zijn uitgevoerd op het ogenblik van de overhandiging van het materieel aan de klant, hetzij door aflevering van het materieel in onze werkhuizen aan een expediteur of vervoerder handelend in opdracht van de klant.

Indien het materieel niet wordt afgehaald binnen de 48 uur na kennisgeving aan de klant dat het materieel ter beschikking is in onze werkhuizen, wordt de levering geacht geschied te zijn en zullen de kosten voor het opslaan van het materieel in rekening worden gebracht a rato van 15 €/dag.

2.3 Vanaf de levering draagt de klant alle risico's met betrekking tot de geleverde goederen.

2.4 Indien de klant de betalingsvoorwaarden niet naleeft of binnen de 10 dagen na de kennisgeving dat het materieel ter beschikking is, dit niet afhaalt, kan L'ECHELLE EUROPEENNE hetzij de verdere tenuitvoering van het contract vorderen, hetzij de overeenkomst verbreken meer een schadevergoeding vorderen van rechtswege begroot op 30% van het totale bedrag van de bestelling, meer de eventuele andere geleden schade, zoals o.m. de gangbare huurkosten totdat het materieel ter beschikking van L'ECHELLE EUROPEENNE wordt gesteld. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande blijven in ieder geval de betaalde voorschotten verworven aan L'ECHELLE EUROPEENNE.

De uitvoering van de overeenkomst wordt uitgesteld door ieder geval van ernstige moeilijkheden (bijvoorbeeld: staking in ons bedrijf, staking in de bedrijven van onze leveranciers/vervoerders, niet of niet tijdige levering door onze toeleveranciers, schaarste in grondstoffen, schaarste in materialen) zeker in geval van overmacht; de uitvoering van de overeenkomst wordt uitgesteld zolang de moeilijkheden/overmacht duurt, derwijze dat de uitvoering-/leveringstermijn automatisch wordt verlengd; in geen geval kan de koper/opdrachtgever, op grond van laattijdigheid in de levering/uitvoering, zich onttrekken aan de uitvoering van zijn verplichtingen.

Indien deze toestand definitief is, wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn.

2.5 Al onze leveringen gebeuren op het gelijkvloers in de directe omgeving van ons voertuig. Behoudens andersluidende overeenkomst, verklaart de koper zich akkoord tot het betalen van de huurprijs of het voorzien van een meubellift voor het leveren op andere verdiepingen.

ARTIKEL 3: AANVAARDING VAN HET MATERIEEL - VERZEKERING

3.1 Door de ondertekening van de leveringsbon wordt de klant geacht het materieel te hebben ontvangen in perfecte staat en dit te aanvaarden. Ingeval van weigering van ondertekening van de leveringsbon, wordt het materieel geacht aanvaard te zijn indien niet binnen de 48 uur na levering de reden van weigering van inontvangstname van de levering ter kennis wordt gebracht van L'ECHELLE EUROPEENNE. In ieder geval dient elke reclamatie om geldig te zijn, schriftelijk ter kennis te worden gebracht van L'ECHELLE EUROPEENNE binnen de 3 dagen na ontvangst van het materieel.

Na het verstrijken van deze laatste termijn wordt het materieel geacht conform de bestelling en in goede staat te zijn en zal geen enkele klacht betreffende zichtbare of verborgen gebreken nog aanvaard worden. Het gebruik van het materiaal staat in elk geval gelijk met aanvaarding.

3.2 De verzekering van het materiaal vanaf de plaats van levering tot aan de bestemming is niet in onze prijzen inbegrepen. Verzendingen geschieden op kosten, risico's en gevaar van de klant.

3.3 Alle kosten verband houdend met de verkoop/aanneming (onder meer de belasting op de toegevoegde waarde) zijn ten laste van de koper/opdrachtgever en zijn niet inbegrepen in onze prijzen. Iedere wijziging in fiscale-, douane of transportregeling en alle fluctuaties in de monetaire pariteit, die tijdens de uitvoering van de overeenkomst de kostprijs verhogen, zullen aan de klant worden doorgerekend, ook al is de overeenkomst aangegaan tegen forfaitaire prijs.

ARTIKEL 4: WAARBORGEN - AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Het verkocht materieel wordt door L'ECHELLE EUROPEENNE gewaarborgd tegen constructiefouten gedurende de periode aangeduid op de bestelbon of factuur en maximum voor een tijdspanne van één jaar, te rekenen vanaf de inontvangstname van het materieel, overeenkomstig artikel 3.

4.2 In geval van een gebrek in het materieel of een fout in in een uitgevoerde herstelling dient de klant ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, binnen de 3 dagen na ontvangst van het materieel/ beëindiging van de herstelling, met nauwkeurige omschrijving van het gebrek en terugzending van het defect of gebrekkig materieel, of onderdeel voor onderzoek, en dit op straffe van verval van de waarborg. L'ECHELLE EUROPEENNE zal in de garantieperiode dit gebrekkig onderdeel onderzoeken en indien het behept is met een constructiefout zal zij dit onderdeel gratis herstellen of vervangen naargelang haar keuze. De werkuren, vervoer en reiskosten zijn niet in deze waarborg begrepen. Het defecte materiaal of onderdeel dient franco aan de werkhuizen van verkoper bezorgd te worden.

Het inroepen van een gebrek in de geleverde goederen ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

4.3 Hogervermelde waarborg vervalt, indien gedurende de waarborgperiode het materieel aan derden werd toevertrouwd gelast met het onderzoek van de werking van het materieel of met de herstelling ervan, indien geleverde stukken door anderen werd vervangen, of indien het materieel door de koper of een derde onoordeelkundig gebruikt werd. De waarborg zal evenmin worden verleend, indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt en ingeval van abnormaal gebruik, gebrekkig onderhoud, nalatigheid of gebrek aan zorg voor het materieel.

4.4 Het vervangen materieel blijft eigendom van L'ECHELLE EUROPEENNE

4.5 De klant doet expliciet afstand van ieder verhaal lastens L'ECHELLE EUROPEENNE voor eender welk eventueel ongeval of eender welke schade die zich zou voordoen met de geleverde goederen of ten gevolge van werken geleverd/uitgevoerd door L'ECHELLE EUROPEENNE. L'ECHELLE EUROPEENNE zal evenmin aansprakelijk gesteld kunnen worden voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks- of winstderving. De klant verbindt er zich bij deze toe L'ECHELLE EUROPEENNE te vrijwaren tegen alle mogelijke vorderingen desbetreffend van derden.

4.6 Voor zover L'ECHELLE EUROPEENNE ingevolge een rechterlijke of arbitrale beslissing toch zou gehouden zijn tot enige aansprakelijkheid, dan zal de overeenstemmende schadevergoeding nooit hoger kunnen zijn dan de van de klant effectief ontvangen prijs.

4.7 Voor houten trappen wordt een 2-jarige waarborg gegeven tegen gebreken als scheluwte en krommingen die buiten de normale tolerantie vallen. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken dienen te worden gesteld binnen de 2 maand na manifestatie en uiterlijk binnen de 6 maand na levering. Scheluwte en krommingen van 8mm en minder zijn geen verborgen gebrek doch een normale tolerantie. Windbarsten zijn evenmin een verborgen gebrek. Vorderingen met betrekking tot verborgen gebreken zijn L'ECHELLE EUROPEENNE niet tegenstelbaar ingeval van doorverkoop aan derden en/of na plaatsing bij derden.

Op kleuren en vernissen kunnen wij geen waarborg geven. Producten die ongekleurd en/of vernist worden aangekocht behouden enkel hun waarborg als deze binnen de 8 dagen na productie door de klant worden afgewerkt. Alvorens de plaatsing aan te vatten dient de klant de trap te controleren op zichtbare gebreken.

4.8 De hierboven omschreven waarborg wordt niet verleend bij de verkoop van tweedehandsmaterieel, behoudens tegengesteld uitdrukkelijk en schriftelijk beding.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, contant betaalbaar, op de zetel van L'ECHELLE EUROPEENNE, bij ontvangst, en brengen bij gebreke aan betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele intrest op ten belope van 1% per begonnen maand vanaf de factuurdatum.

In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden ten belope van 15% op het totaal vervallen gedeelte van de schuld.

Bij betaling in termijnen zijn de overeengekomen termijnbetalingen onderworpen aan dezelfde voorwaarden als voornoemd. Indien de betaling van één termijn niet tijdig gebeurde, worden het resterende factuursaldo alsook alle andere facturen t.a.v. de klant, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk en volledig opeisbaar.

5.2 In geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur, heeft L'ECHELLE EUROPEENNE het recht het materieel in bewaring te houden ter waarborg van de betaling van de door de klant verschuldigde sommen, dit geldt ook voor ander materieel van de klant dan het materieel waarop de factuur betrekking heeft.

5.3 De koper kan zich in geen geval beroepen op vertraging in de uitvoering van een bestelling om zich aan de betaling te onttrekken.

5.4 De in artikel 4 vermelde waarborgen vervallen van rechtswege bij gebrek aan tijdige betaling.

5.5 De wisselbrieven die op de klant worden getrokken dienen binnen de 8 dagen na ontvangst geaccepteerd en teruggestuurd te worden. Het trekken van wisselbrieven gebeurt tot zekerheid van de betaling en brengt derhalve geen schuldvernieuwing mede, derwijze dat onderhavige algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven.

ARTIKEL 6: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN ONTBINDING VAN DE VERKOOP

6.1 Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte goederen en al hun toebehoren uitsluitend eigendom blijven van L'ECHELLE EUROPEENNE zolang de klant al zijn verplichtingen niet volledig heeft uitgevoerd en o.a zolang de verkoopprijs niet volledig betaald is, met inbegrip van de nalatigheidintresten en gebeurlijke schadevergoeding. Met betaling wordt enkel de effectieve ontvangst van de verschuldigde sommen bedoeld.

6.2 Zolang de koopprijs niet volledig werd betaald, mag de klant het materieel niet verder verkopen, of in pand geven aan een derde, hetzij er op om het even welke andere wijze over beschikken.

6.3 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, kan L'ECHELLE EUROPEENNE bij aangetekende ingebrekestelling het koopcontract ontbinden, heeft zij het recht het materieel, de machines en hun toebehoren terug te nemen, ongeacht waar ze zich bevinden dit alles op kosten van de klant, meer een schadevergoeding zoals voorzien in art. 2.3.

6.4 De goederen blijven roerend van aard en kunnen door L'ECHELLE EUROPEENNE worden weggehaald indien zij niet volledig zijn betaald. De koper machtigt L'ECHELLE EUROPEENNE hiertoe het erf te betreden en zich toegang tot het gebouw te verschaffen op om het even welke manier en dit alles op kosten van de klant.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

L'ECHELLE EUROPEENNE een gedeponeerd beeld- en woordmerk.

Elk overtreding van de reglementering terzake intellectuele eigendomsrechten van L'ECHELLE EUROPEENNE alsook de eenvoudige medeplichtigheid zal aanleiding geven tot een forfaitaire en niet-reduceerbare schadevergoeding van 13.000€ ten voordele van L'ECHELLE EUROPEENNE, die zich het recht voorbehoudt om een hogere schade te bewijzen.

ARTIKEL 8: PLAATSING - SCHADE

8.1 Indien een correcte plaatsing het verwijderen van plinten, bepleistering, dorpels, betegeling of behangpapier vereist, moeten deze werken worden uitgevoerd door de koper vóór de dag der plaatsing. Indien deze werken door onze plaatser/onderaannemer worden uitgevoerd, kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade en dit kan geen aanleiding geven tot een eis van schadevergoeding.

8.2 Schade veroorzaakt door derden aan onze trappen/ladders/materialen en hun toebehoren kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Indien herstellingen moeten worden uitgevoerd zullen de verplaatsingskosten en het werk worden aangerekend.

8.3 Op de wanden/muren waar tegen wij moeten werken, moeten alle buizen en/of leidingen aangeduid zijn. Indien dit niet het geval is, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen.

8.4 Indien wij bestaande trappen/constructies moeten verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade bij het uitvoeren van deze werken.

8.5 Indien er bij levering en/of plaatsing schade aangericht wordt door onze plaatsers/onderaannemers, mag het bedrag van de schade in geen geval in mindering gebracht worden van de te betalen factuur. Onze verzekeringsmaatschappij of deze van onze onderaannemer zal voor de verdere afhandeling zorgen. Elke schadeclaim dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan L'ECHELLE EUROPEENNE binnen de 3 dagen.

ARTIKEL 9:

In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

ARTIKEL 10:

Het plaatsen van een bestelling impliceert - zonder tegenbewijs mogelijk - de integrale toepassing van de bedingen hiervoor gestipuleerd; elke afwijking dewelke de koper/opdrachtgever wenst in te roepen dient hij schriftelijk te bewijzen; een gebruik tussen de partijen of een tegenstrijdig handelen aan onze voorwaarden - ook al heeft zulks niet geresulteerd in protest van onzentwege - kunnen niet worden aangezien als stilzwijgend andersluidende overeenkomst, noch worden ingeroepen als rechtsverwerking ten onze nadele.

De overeenkomst tussen onszelf en de koper/opdrachtgever dient bij uitsluiting te worden bewezen door geschrift.

 

HUURVOORWAARDEN L'ECHELLE EUROPEENNE

 

ARTIKEL 1

De huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde materieel terug te brengen op het einde van de huurovereenkomst naar de zetel van de verhuurder die er eigenaar van is en blijft. De huurwaarborg zal aan de huurder terugbetaald worden op het einde van de huurovereenkomst op voorwaarde dat het gehuurde materieel zich bevindt in de staat zoals bij de aanvang van de huurovereenkomst.

Het materieel wordt geacht in een goede staat van reinheid en gebruik te zijn afgeleverd en dient in dezelfde staat teruggebracht te worden. Zoniet zullen de reinigings- en andere kosten aan de huurder gefactureerd worden tegen het geldende uurtarief.

ARTIKEL 2

Bij niet teruggave van het materieel op het einde van de huurovereenkomst, om welke reden ook, zal de huurder voor elke dag vertraging het dubbele van de daghuurprijs verschuldigd zijn aan L'ECHELLE EUROPEENNE, tenzij partijen overeengekomen zijn om de huurovereenkomst te verlengen.

De huurder geeft bij deze op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze de toelating aan L'ECHELLE EUROPEENNE om alle bedragen die in het kader van deze huurovereenkomst verschuldigd zouden zijn door de huurder, af te nemen van de ontvangen huurwaarborg.

ARTIKEL 3

Voor het geval de huurder, voor welke reden dan ook, het gehuurde materieel op het einde van de huurovereenkomst niet zou terugbrengen, erkent hij uitdrukkelijk het bedrag verschuldigd te zijn aan L'ECHELLE EUROPEENNE dat gelijk is aan de waarde van de vernieuwing van het gehuurde materiaal, en dit van zodra hij een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs zou ontvangen hebben van L'ECHELLE EUROPEENNE waarbij beroep gedaan zou worden op deze clausule en voor zover het materieel niet onmiddellijk zou teruggebracht worden.

ARTIKEL 4

De huurder geeft uitdrukkelijk toelating aan L'ECHELLE EUROPEENNE om, voor het geval hij schuldenaar zou zijn, over te gaan tot beslagmaatregelen of tot elke zekerheidsstelling die zij voor de vrijwaring van belangen nuttig zou oordelen.

ARTIKEL 5

Indien het gehuurde materieel in slechte staat wordt teruggegeven, ongeacht de graad van vernieling, zal L'ECHELLE EUROPEENNE naar haar keuze ofwel de herstellingskosten ten laste kunnen leggen van de huurder, ofwel het materiaal overlaten aan de huurder, tegen betaling van een bedrag dat gelijk is aan de waarde van het nieuwe materieel dat ter vervanging van het onverhuurbare materieel dient aangekocht te worden.

ARTIKEL 6

Indien L'ECHELLE EUROPEENNE genoodzaakt zou zijn om proceduremaatregelen te nemen, dan zullen de eventuele expertisekosten voorgeschoten worden door de huurder, die in geval van ontbinding van de huurovereenkomst bovendien een schadevergoeding verschuldigd zal zijn, waarvan het minimumbedrag forfaitair begroot wordt op 20% van alle verschuldigde huursommen, onverminderd de toepassing van artikelen 3 en 5.

ARTIKEL 7

Voor het geval het verhuurde materieel om één of andere reden niet naar behoren zou functioneren tijdens de huurovereenkomst zal de huurder L'ECHELLE EUROPEENNE hiervan onmiddellijk op de hoogte dienen te brengen en dit materieel voor onderzoek terugbrengen. De huurder zal zich in elk geval onthouden van elke interventie, herstelling of demontage van het gehuurde materieel en dit op straffe aansprakelijk gesteld te worden voor de daaruit vloeiende schade.

In geval van enig gebrek of disfunctie aan het verhuurde materieel zal L'ECHELLE EUROPEENNE uitsluitend gehouden zijn om dit materieel zo snel mogelijk te vervangen, zonder dat de huurder gerechtigd kan zijn op één of andere schadevergoeding voor directe of indirecte schade.

ARTIKEL 8

De huurder erkent uitdrukkelijk dat hij het verhuurde materieel kan bedienen/monteren/ demonteren en verbindt er zich toe om alle noodzakelijk veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde elk ongeval te voorkomen met zichzelf of met derden.

Hij erkent dat hij het materieel op zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid zal gebruiken, zonder toezicht of controle van L'ECHELLE EUROPEENNE. De huurder erkent dat hij de bewaarder zal zijn van het materieel overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek en dat hij dus als enige verantwoordelijk zal zijn voor elke rechtstreekse en/of onrechtstreekse materiële of lichamelijke schade tav zichzelf of tav derden.

Hij erkent het materieel op eigen risico in huur te nemen en verbindt er zich toe om dit materieel niet aan te wenden voor een ander gebruik dan hetgeen waarvoor het voorzien is of ontworpen werd en evenmin in buitengewone omstandigheden. De huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde materieel te onderhouden overeenkomstig de instructies van L'ECHELLE EUROPEENNE.

ARTIKEL 9

Hij verbindt zich ertoe het gehuurde materieel niet onder te verhuren noch af te staan en is ervan bewust dat elke ter beschikkingstelling of vervreemding aan derden gelijk staat met het misdrijf van misbruik van vertrouwen, dat wordt beteugeld door de artikelen 491 tot en met 495bis van het Strafwetboek.

ARTIKEL 10

Teneinde problemen te voorkomen, moet de huurder, onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, mankementen of andere klachten zijn, dient de huurder:

a) Direct telefonisch, per fax of email contact op te nemen met L'ECHELLE EUROPEENNE

b) Indien de goederen door de expeditie van L'ECHELLE EUROPEENNE c.q de expeditie van derden naar het bedrijf van L'ECHELLE EUROPEENNE te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van L'ECHELLE EUROPEENNE gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door expeditie van L'ECHELLE EUROPEENNE of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij dit op voorhand, dwz bij de opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan gemaakt worden voor het tijdstip van de controle (binnen de 24 uur na retourname). Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat huurder daarbij aanwezig was, is de controle van L'ECHELLE EUROPEENNE bindend. L'ECHELLE EUROPEENNE laat dit binnen de 10 werkdagen (zaterdagen en feestdagen niet inbegrepen) nadat de goederen gecontroleerd zijn schriftelijk weten. L'ECHELLE EUROPEENNE kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder doorrekenen.

c) Onherstelbare beschadigde goederen worden ten hoogste gedurende 30 dagen, na de datum waarop de schade gefactureerd wordt, ter beschikking gehouden van huurder.